วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แฟ้มภาพ : โครงการอบรมวิชาฟะรออิฎแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี (ปี 2547/2004)

Posted by มูลนิธิวิทยาทาน On 00:03

แฟ้มภาพโครงการอบรมวิชาฟะรออิฎแบบลัด แก่นักศึกษา วอศ. มอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2547 (2004) เมื่อครั้งที่ยังเป็นชมรมอิกเราะอ์


ชมภาพแบบสไลด์